Hållbarhetspolicy

Ladda ner Intervalors hållbarhetspolicy som PDF här

Riktlinjer för Intervalors hållbarhetsarbete, augusti 2020

Intervalor har utformat dessa skriftliga riktlinjer som ett stöd i det dagliga arbetet. För tydligenhetens skull har vi delat upp vårt ansvarstagande på ett antal områden, vilka i mångt och mycket samverkar, och vårt fokus ligger på de av FN:s 17 hållbarhetsmål som vi direkt kan påverka i vardagen, framför allt nummer 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet och 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvarstagande innebär åtgärder för att efterleva aktuell lagstiftning samt att trygga bolagets finansiella ställning. För Intervalor innebär det att bolaget alltid har en väl tilltagen likviditetsbuffert, att de finansiella resurserna sköts på ett sätt så att företagets framtid säkras på bästa sätt, samt att företaget lever upp till ägarnas avkastningskrav. Därigenom tar vi ansvar inför ägare, anställda, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Miljöansvar

Miljöansvar innebär att företagets verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Som tjänsteföretag kan vi främst bidra genom att noga överväga olika åtgärder när det gäller energiförbrukning, avfallshantering och resande.

Vi strävar efter att minska miljöpåverkan genom att uppmuntra till att källsortera och återanvända material där så är möjligt, samt att generellt uppmuntra till sparsam användning av kontorsmaterial och att undvika engångsmaterial.

Vi begränsar antalet resor och uppmuntrar till digitala möten när så är möjligt.

Vi uppmuntrar till användandet av kommunala transportmedel, alternativt att cykla eller promenera till och från arbetet samt till lokala möten. Vi arbetar också för ett begränsat användande av fordon som drivs av fossila bränslen, till exempel genom att använda cykelbud i närområdet.

Samhällsansvar

Att bedriva ett företag ansvarsfullt innebär bland annat att man vi tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, leverantörer, kunder eller på annat sätt påverkas av företaget.

Den största inverkan Intervalor kan ha som partner till internationella kapitalförvaltare är att konsekvent utvärdera deras hållsbarhetspolicys och aktivt välja att bara arbeta med förvaltare som lever upp till etablerad praxis på hållbarhetsområdet. Vi har en etablerad urvalsprocess som reflekterar dessa aspekter och våra förvaltare utvärderas årligen.

Vi uppmuntrar våra förvaltare att ansluta sig till UN PRI och att integrera hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess, samt att tydliggöra detta. Vi uppmuntrar även till deltagande i seminarier och andra utbildningsformat, gärna tillsammans med aktörer från andra branscher för ”best practice”.

Socialt ansvar mot anställda

Sociala aspekter rör frågor som hälsa, arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet.

Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald då vi anser att en heterogen arbetsplats är mer innovativ och mindre riskbenägen. Nöjda och engagerade medarbetare bidrar till företagets utveckling och lönsamhet och vi eftersträvar öppen kommunikation med alla anställda.

Vår målsättning är att alla anställda ska känna att de kan påverka företaget såväl som sitt eget arbete och sin personliga utveckling, samt att de känner sig delaktiga i företagets framgång.

Vi accepterar ingen form av diskriminering, utfrysning eller annan behandling som kan påverka våra anställdas välbefinnande.

Vi vill vara en bra arbetsgivare som tillmötesgår anställdas olika behov och möjliggör en balans mellan arbetsliv och fritid. Vi stöder fysisk aktivitet genom friskvårdsbidrag och tillhanda-håller utrusning för att möjliggöra arbete på distans vid behov.

Vid rekryteringar baserar vi oss på kompetens, potential och motivation.

Formella medlemskap

Intervalor är medlem i PRI – Principles for Responsible Investing  och rapporterar årligen.

Intervalor utvärderar löpande relevanta intresseorganisationer på hållbarhetsområdet i Norden för eventuella medlemskap, såsom till exempel Swesif, Dansif, Finsif och Norsif.

Översyn av riktlinjer

Dessa riktlinjer har godkänts av Intervalors styrelse och är föremål för årlig översyn.

Stockholm, augusti 2020

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes